7813
محل تبلیغ شما
7813
محل تبلیغ شما

مصاحبه چاتای اولسوی که تو فیس بوک گذاشته شده بود
_ اولیـن بار از کجـا شنـاختـه و معـروف شـدی ؟
_ درسـت بعـد از اینکـه به عنـوان بهتـرین مـدل تـرکیـه شنـاختـه شدم ، بـرای بازی در سـریال فـریحـا انتخـاب شـدم . یـک هفتـه بعـد کـارم و یـک مـاه بعـدش پخـش سـریال شـروع شـد . به خـاطر ایـن که خیلـی سـرمون شـلوغ بـود مـن نمیـدونستـم برای بـازی بایـد شنـاختـه شـده باشـم امـا کـم کـم و بعـد 3-4 قسمـت بـه ایـن مـوضـوع پـی بردم و کـم کـم منـو شنـاختـن
_ دوسـتـش داشتـی ؟ [ منظـور اولیـن کـار بـازیگـری و جـو مـوجود ِ ]
_ قطعـا ، کـی دوسـت نـداره ؟ ایـن خیلـی حـس خـوبیـه که از طـرف افـرادی کـه نمیشنـاسـی چیـزای قشنـگ بشنـوی و احسـاسـات قشنگـی که بهـت دارن رو درک کنـی
_ بـه مـا بگـو دیـوونه تـرین و عـاشـق تـرین طـرفدارت بـرای تـو چیکـار کرده ؟
_ مـن تـو رستـوران داشتـم غـذا میخـوردم ، یکـی از طـرفـدارا من رو دیـده بود و بـه دوستـاش اطـلاع داده بـود . بعـد چنـد نفـر اومـدن و بهـم گفـتـن اون چنـد تـا هـوادار میخـوان بشقـاب و چنگـالی رو که تـو باهـاش غـذا خـوردی رو بخـرن .. ایـن خیلـی عجیـب بـود و مـن واقعـا سـورپـرایـز شـدم_ آیـا انتقـادهـای بـد هم دریـافـت کـردی ؟!
_ بلـه ، همینـطـوره ؛ و البتـه مـن به تمـام انتقـاد هـا توجـه می کنـم . مـن اسـم کـاراکتـرم رو بعـد از پخـش سـریـال تـوی تـوییـتـر سـرچ می کنـم ، اگـه نقصـی داشتـه باشـم سعـی میکنـم بـرطـرفـش کنـم [ منظـورش بعـد از خـوندن کـامنـت هـای مخـاطبیـن ِ ] ، سعـی می کنـم منضبـط باشـم و اگـه مشکـلی باشـه که بیننـده هـا رو اذیـت کنـه و دوسـش نـداشتـه باشـن سعـی میکنـم اونـو برطـرف و مشکـلم رو حـل کنـم
_ وقتـی بـازی خـودت رو تمـاشـا میکنـی چه حسـی داری ؟
_ اوایـل بـازی خـودمـو تمـاشـا نمی کـردم ، کمـی بـرام بیگـانه بـود امـا بعـدهـا عـادت کـردم . مـا 80 قسمـت فریحـا رو سـاختیـم و مـن 6-7 قسمـت رو تمـاشا کـردم . خیلـی خـوبه که خـودت رو تمـاشـا کنـی ، ایـن کمـک میکنـه تـا ایـرادهـاتو بفهمـی .. مـن به پـروژه ام افتـخـار میکنـم ، خیلـی پـروژه خـوبی بـود و یـه تیـم فـوق العـاده داشـت . همیشـه حـس میکنـم اونجـا پیشـرفـت کـردم . ولـی هـرگـز نمیگـم کـه با اون پـروژه تمـوم پیشـرفتـم رو کـردم ، مـن هـر روز بـرای بهتـر شـدن تـلاش میکنـم_ اگـه بازیگـر نمیشـدی قصـد داشتـی چه کـاری انجـام بـدی ؟
_ الـان پنـج سـاله که مـن در ایـن کـار هستـم ، اگـه پنـج سـال پیـش ازم می پـرسیـدن در آینـده میخـوای چیکـاره بشـی فکـر نمیکـردم کـه بازیگـر بشـم .. مـن الـان دقیـق نمیـدونم کـه اگـه بازیگـر نمیشـدم میخـواستـم چیکـاره بشـم امـا اون زمـان بسکتبـال بـرام خیلـی مهـم بـود ، مـن میخـواستـم مـربـی بشـم . تـو اوقـات فـراغتـم بـه نـوجـوونـا آمـوزش میـدادم امـا همـون زمـان به پشـت دوربیـن کـار کـردن هـم عـلاقه داشتـم . اگـه مقـابـل دوربیـن نمیـومـدم حتمـا یـه کـاری تـو زمیـنه فیلمبـرداری انجـام میـدادم ، مثـلا فیلمـبردار میشـدم
_ مـدرک تحصیلیـت چیـه ؟
_ مـن بـه دانشگـاه رفتـم و رشتـه ام رو از همـون ابتـدای تحصیـل دوسـت داشتـم . مـن طبیـعـت رو خیلـی دوسـت دارم . مـا در مـورد گیـاهـان ، درختـان و نحـوه ی کـاشـت اون هـا مطـالعـه می کـردیم ، بـرنـامه هـای سـه بعـدی طـراحـی می کـردیم .. خیلـی جـالب بـود . نمیـدونم کـه تو ایـن زمینـه شغـلی میخـواستـم کـار کنـم یـا نه امـا دیپلـمم رو از همیـن شـاخـه گـرفتـم ، شـایـد به خـاطر سـرگـرمی این رشتـه رو خـوندم ._ فـرض کنیـم یـه فیلمـی بهـت پیشنهـاد شـده کـه دوسـش نـداری امـا دستمـزدش بـالاسـت ، قـبـول میکنی ؟
_ شمـا بـایـد بـازیگـری رو در حـد حـرفـه ای یـاد بگیـری . مـن کـاری رو کـه برام منـاسـب نـبـاشـه و فقـط از لحـاظ مـادی مـورد قـبول ِ بـازی نمیکنـم . مـن بایـد دقـت کنـم ، خیلـی محتـاطـم کـه پـروژه هـای خـوب انتخـاب کنـم . جنبـه ی مـادی بـرای مـن در اولـویـت دومـه و اینکـه آیـا ایـن پـروژه منـاسـب مـن هسـت یـا نه در درجـه اول اهمیـت داره . مـن نبـاید بی دقتـی کنـم ، پـول نخستیـن تـرجیـح مـن نیــسـت
_ اگـه یه پیشنهـاد هـالیـوودی 20 دقیقـه ای دریـافـت کنـی امـا وجهـه تـرک هـا رو بـد نشـون بـده ، حـاضـری نقـش رو قبـول کنـی ؟
_ مـن بـرای حـرفه ای شـدن تـلاش می کنـم ، ایـن درحـالیـه که این کـار رو دارم بـرای مـردم و کشـورم انجـام میـدم
_ 20 نـه ، 50 دقیقـه چـی ؟!
_ [ میخنــــده ] کاری نیسـت کـه با پـول نشـه انجـام داد امـا مـن بـه فـرهنـگ و کشـورم اهـانـت نمیکنـم . اگـه چنـیـن کـاری انجـام بـدم یعنـی به خـودم پشـت کـردم و مـن همچیـن کـاری نمیکنـم . تـا زمـانی کـه مـن یـه تـرکـماونـا به مـن همچیـن پیشنهـادی نمـیـدن ؛ عـلاوه بـر ایـن مـن تـا به حـال پیشنهـادی از خـارج تـرکیـه نـداشتـم
_ تـا به حـال شـده خبـری از رسـانه هـا دریـافت کنیـد کـه شمـا رو عصبانـی کنـه ؟
_ مـن تـرجیـح میـدم در مـورد زنـدگی خصـوصـی حـرفی نـزنم امـا بعضـی اوقـات محبـور میشـم ، به خـاطر اینکـه گـاهـی اوقـات سکـوت میکنـم تصـور میکنـن کـه تـاییـدشـون میکنـم .. اینـ کـه بـدوی تـو هـر زمـان و مکـانی چه حـرفی بزنـی و محتـاط باشـی چیـز خـوبیـه .. اینکـه بخـوای به همـه چیـز احتـرام بـذاری مـردم ازت انتظـار دارن در هـز زمینـه به سـوالاتشـون جـواب بـدی و اینطـوری وسیـله و آلـت مجـلات و رسـانه هـا میشـی .. مـن وقتشـو نـدارم ، مـن فقـط بایـد بـرای کـارم شنـاختـه شـده بـاشـم نـه بـرای رابطـه هـا و زنـدگی شخصی و خصـوصیـم
_ آیـا تـا به حـال از رسـانه هـا شکـایـت هم کـردی ؟
_ تـا به حـال همچیـن کـاری نکـردم . همچیـن مـوردی نـداشتـم و امیـدوارم در آینـده هم نـداشته باشـم
_ بـرای ارتقـای خـوت و تـوانـایی هـات چیکـار میکنـی ؟_ مـن الـان با سـازهـا کـار میکنـم .. پیـــانو و سـازهـای کـوبه ای . قبـلا گیتـار رو یـاد گـرفتم و فکـر میکنـم یه گـوشه ای از مـوسیقی باشـه . تـو سـریـال جـزر و مـد هم تـرانه هـایی رو اجـرا کـردم ، نمیـونـم بگـم صـدای خـوبی دارم امـا از ایـن کـار لـذت می بـرم . مـن بـرای خـودم خـوب میتـونم گیتـار بـزنم ، از کـار لـذت میبـرم .. در سـا 2015 یـه پـروژه سینمـایی دارم نقـش کـسی رو دارم کـه درامـز میـزنه و به همیـن دلیـل کـلاسـش رو میـرم
_ چطـور پـروژه ای خـواهـد بـود ؟
_ دوبـاره با آی یـاپیـم کـار خـواهـم کـرد . تیـم کـار و اسـم فیلـم هنـوز مشخـص نیسـت ، به عـلاوه سنـاریـو هنـوز تکمـیل نشـده . ایـن کـار بعـد از عقـاب هـای آنـاتـولی دومیـن کـار سینمـایی من ِ و یـه پـروژه خیلـی قـوی ِ
_ آیـا رابطـه شمـا با ایـدیل فیـرات شـایعـه سـت ؟
_ خبـرای نـامـربـوطیـه .. امیـدوارم مـردم وقتـی چنیـن اخبـاری رو مینـویسـن بیشتـر دقـت کـنن
_ اگـه روزی دوسـت دختـرت فـریبـت بـده چیکـار میکنـی ؟
_ اون همیشـه انتخـاب خـودش رو خـواهـد داشـت . نمیشـه بعـدش کـاری کـرد . مـن راه خـودمـو میـرم و چیـزینمیگـم . دیگـه بعـد از اون چیـزی برای گفتـن باقی نمیـمونه
_ چطـور از زنـی کـه عـاشقـشـی خـواستگـاری میکنـی ؟
_ الـان نمیـتونم چیـز دقیـقی بگـم چـون راه درازی تـا ازدواج در پیـش دارم . امـا ایـن فکر خـوبیه کـه با انعکـاس نـور لیـزر روی پـل یـه متـن بنـویسـم .. ممکنـه برای مـردمی مثـل مـا که تـو طبیعـت زندگـی میکـنن دیدن دریـا از روی پـل عـادی باشـه امـا خیلیـ هـا هستـن که هنـوز دریـا رو نـدیدم .. حتمـا یـه چیـز خیلـی خـاص امـاده میکنـم که قبـلا کسـی انجـام نداده باشـه ، کـارای شیطنـت بار زیـاد انجـا میـدم !
_ مـادرت اهـل بـوسنـی و پـدرت یـه مهـاجـر بلغـاری بـوده .. اگـه تـرکیـه نبـودی دوسـت داشتـی کجـا زنـدگی کنـی ؟
_ به عنـوان فـردی که عـاشق هـوای گـردم و دریـاست ، می رفتـم اِمـریکـا . مـن عـاشـق لـس آنجلـس هستـم ، چـای خـوردن تـو ویـلاهـای سـاحـلی برام سـر زنـدگی و نشـاط میـاره ، مـردمـش خیـلی آسـوده خـاطرن .. مـن عـاشـق بارسلـونـا هم هستـم ، تـا به حـال اونجـا نبـودم امـا طـی تحقیقـاتـم جـای منـاسبیـه .. یـا ممکـن انتخـابـم جنـوب ایتـالیـا باشـه .. کـلا تـرجیـح میـدم کشـورای سـرد نبـاشه

_ نظـرت در مـورد زنـی که جـراحی زیبـایی میکنـه چیـه ؟ آیـا مخـالف این کـاری ؟
_ مـن زیبـایی طبیعـی رو تـرجیـح میـدم . فکـر نمیکنـم قسمتـی از بدنم زشـت باشـه امـا اگـر هـم بـود جـراحـب زیبـایی انجـام نمیـدادم .. بـه هـرحـال نمیخـوام حـرفی بزنـم که تـو مـوقعیتـش نیستـم ، شـایـد یه زمـانی لـازم داشتـه باشـم که اینکـارو انجـام بـدم
_ تـا حـالا شـده برای نقشـی مجبـور باشـی مـو و ابـروهـاتو رنـگ کنـی ؟
_ مـن همینجـوری خـوبـم .. نمیخـوام همیشـه نقـش یه پسـر خـوشتیـپ و خـوش چهـره رو بـازی کنـم ، مـن نقـش هـایی رو انتخـاب میکنـم که تغیـیرات و دگـرگـونی در حـالت چهـره ام باشـه
_ نقشـی رو قبـول میکنـی که مجبـور باشـی لـب هـاتو بـوتـاکس کنـی ؟
_ اگـه موقتـی باشـه و بعـدش به حـالت اولـم برگـرده برای نقـش قبـول میکنـم
_ خـودتـو به عنـوان یه فـرد خـوشتیـپ قبـول داری ؟
_ مـن فکـر می کنـم یـه انسـان با انـرژی بـالا هستـم ، خـوش تیپی صفتـیه کـه بعضـی هـا به مـن نسبـت میـدن .. مـن کـلا بـا خـودم آرومم ، آرامـش دارم امـا به نظـرم شخصیـت درونـی مهتـم تر از خـوش تیـپ بـودن –
_ اوقـات فـراغـتت رو چیکـار میکنـی ؟
_ مـا به شـدت درگیـر کـار هستیـم ، مـن 6 روز در هفتـه سـرکـارم .. گـاهـی اوفـات 3-4 سـاعـت در طـول روز اوقـات فـراغـت داریـم . بعضـی روزا آفیـم امـا شـب بـایـد سـر کـار باشیـم یـا تمـام شـب یـا صبـح رو کـار میکنیـم .. تـو اوقـات فـراغتـم یـه سـری سـرگـرمی دارم . مثـلا از مـاهیگـری لـذت می برم ، همیـنطـور از راه رفتـن و دوچـرخه سـواری تـو جنگـل .. اینجـوری وقتمـو میگـذرونم
_ مشـروبـات الکـی هـم استفـاده میکنـی ؟
_ فقـط در مـواقـع خیلـی خـاص ، بـه خـاطـر مشغـله ی کـاری بـدنم خیلـی خستـه ست و ایـن نـوشیـدن رو بـرام سخـت میکنـه
_ ورزش هـم میکنـی ؟
_ بلـه ، انجـام میـدم .. نمیـتـونم بگـم 4-5 بـار در هفتـه ولـی هـروقـت که بتـونم ورزش میکنـم . مـن تـزریقـاتـی مثـل تـزریـق کـورتیـزون رو انجـام نمیـدم ، سعـی میکنـم خـودم بـدنم رو تـوی یـه فـرم خـوب نگـه دارم . مـن مـاهیچـه های بـزرگ و عضـلات رو نمیخـوام ، مـن فقـط میخـوام چیـزی که هستـم رو روی فـرم نگـه دارم
_ چـه کسـی رو تـوی فیلـم ها و سـریال ها دوسـت داری و بـازیش رو دنبـال میکنـی ؟
_ مـن از تمـاشـای کـارادایی لـذت می بـرم ، یـه پـروژه از تیـم تهیـه کنـنده من ِ . مـن چتیـن تکیـنـدور و کنـان ایمـیزالـی اغـلو رو دوسـت دارم و از بازیشـون لـذت می بـرم
_ آیـا سـریالی هسـت که به عنـوان رقیـب بهـش نگـاه کنـی ؟
_ سـریـال مـا [ جـزر و مـد ] رونـد و روال متـفـاوتی دارهـ .. در حـال حـاضر با تمـوم سـریـال ها فـرق داره . بـرای همـه ی سنیـن منـاسبه . داستـان ، قشـر جـوون و مسـن جـامعـه رو به خـوبی به تصـویر میکشـه .. مثـلا باریـش فـالای و بـازیگـرای دیگـه داستـان منـاسـب سـن خـودشـون رو دارن . مـا میتـونیـم با پیـر و جـوون ایـن سـریال رو تمـاشـا کنیـم .. فکـر نمیکنـم بقیـه سـریال ها رقیـب مـا باشـن.
 
 
 
منبع : mozhganfilm6.persianblog.ir
مطالب مرتبط :

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.