67
محل تبلیغ شما
67
محل تبلیغ شما

سینما زیتون شهر رودبار با حضور برخی از هنرمندان افتتاح شد.

افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در سینما زیتون

 افتتاح سینما زیتون شهر رودبار با حضور مهتاب کرامتی

 

منبع : www.persianv.com

پاسخ دهید