119
محل تبلیغ شما
119
محل تبلیغ شما

ملیکا شریفی نیا با یکی از فِریم های عینک لیقَوی/ عکس

ملیکا شریفی نیا

ملیکا شریفی نیا با انتشار عکس زیر نوشت:

 • من
  عاشقِ 
  اتفاقاتِ خوبم 
  من 
  عاشقِ 
  این روزها هستم 
  و عاشق ترِ 
  روزهای رنگیِ 
  پیشِ رو… 
  ا 
  ا 
  با یکی از فِریم های عینک لیقَوی
 
منبع : www.setarehnews.ir

پاسخ دهید