57

تازه های علمی

!خوش اومدی
کنترل و نظارت بر خودرو با ردیاب خودرو فاتحان

کنترل و نظارت بر خودرو با ردیاب خودرو فاتحان

با گسترش استفاده از خودروها موضوع مهمی به میان می آید و آن موضوع کنترل و نظارت بر خوردروها می باشد. شاید در گذشته مکان یابی خودرویی که صدها کیلومتر ...